* CASALIU P1 i P2 *

Abans de començar a introduir les dades és impresindible que tingueu preparada aquesta documentació en format imatge o pdf.
*Full d'inscripció-autorització
*Tarja sanitària del participant
*Plana de vacunes del participant

DADES PERSONALS DEL/A PARTICIPANT

    

DADES PERSONALS DEL TUTOR LEGAL

MES DE JULIOL

         

         

         

         

         

MES D'AGOST

         

         

         

         

         

OBSERVACIONS MÈDIQUES


(en cas que sigui afirmtiu adjuntar l'informe mèdic)


    


    


    


    


QUESTIONARI


AUTORITZACIONS per a recollir l'infant